ВЛЕЗТЕ В ПРОФИЛА СИЗабравена парола?
Нямате профил?Регистрация

РЕГИСТРАЦИЯ

Общите условия

ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА

Въведете e-mail адреса си и ние ще ви изпратим нова парола


Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ НА „Глобално Травъл” ЕООД, чрез интернет портал mohito.bg
Пояснение на някои термини
С приемането на настоящите Общи Условия потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
1. Сайт – интернет ресурс, достъпен чрез домейна mohito.bg, собственост на и администриран от „Глобално Травъл” ЕООД, ЕИК 203425179;
2. Туроператор - юридическо лице, притежаващо лиценз за Туроператор, което по занятие предоставя туристически услуги, предмет на редовни и/или промоционални оферти, публикувана на Сайта;
3. Браузър - софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб навигация (уеб сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация;
4. Клиент/потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, което ръчно, чрез софтуер, техническо устройство или всички взети заедно, е изписало електронния адрес в браузъра си или е достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт и е извършило някакво действие (разгледал, регистрирал се, закупил туристическа услуга от интернет сайта и др.);
5. Интернет портал - цялостен продукт, който дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;
6. Интерфейс е съвкупност от апаратни, програмни и конструктивни средства, необходими на потребителя за обмен на информация и комуникация между различни устройства;
7. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
8. Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
9. Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;
10. Продажна цена е обявената до всяко предложение за туристическа услуга цена, в български лева, включваща данък добавена стойност, освен изрично описаните допълително в офертата услуги, невлизащи в обявената цена.
1.    Общи положения.
1.1. „Глобално Травъл” ЕООД е туристически агент притежаващ Лиценз за туристически агент № РК-01-743, който предлага и поддържа туристически, информационни, комуникационни системи за туристически услуги в интернет пространството, които съдържат предложения, информация и услуги на тема екскурзии, почивки, хотелско настаняване и други туристически услуги съгласно Закона за туризма.
1.2.Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията и правила за работа на „Глобално Травъл” ЕООД с клиенти.  „Глобално Травъл” ЕООД, публикува всички свои и/или на наегови партньори туристически предложения, на домейн адрес www.mohito.bg.
1.3.Условия за закупуване на туристически услуги чрез mohito.bg
2. Всички оферти-туристически предложения, индивидуални хотелски резервации, които предлага „Глобално Травъл” ЕООД се актуализират регулярно на интернет адрес www.mohito.bg, без за изпълнението на това условие „Глобално Травъл” ЕООД да носи каквато и да е отговорност. Услуги на „Глобално Травъл” ЕООД предлагани чрез интернет портала www.mohito.bg
2.1. Предлаганите от „Глобално Травъл” ЕООД, чрез портала туристически и транспортни услуги са посреднически, от името, за сметка и по поръчка на съответния туроператор, още наричан доставчик на услуги и/или хотелиер, или превозвач. Реализирането на туристическите и транспортни услуги не спада към кръга услуги, предоставяни чрез www.mohito.bg от Глобално Травъл” ЕООД.  Индивидуални резервации за хотелско настаняване се извършват от името и за сметка на хотелиера /търговското дружество на хотелиера/, съгласно договор между „Глобално Травъл” ЕООД и съответния хотел. Договорът, за туристическа услуга и предоставяне на туристически ваучер, се сключва между ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ и съответния доставчик на услуги (например туроператор, хотел и др.), като се вземат предвид валидните общи условия и на доставчика. Те се обявяват преди да се направи покупка и трябва да бъдат потвърдени от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/. Ако няма такова потвърждение покупка и резервация не може да бъде извършена.
3. Клиента може да закупи избраната от него туристическа услуга, чрез интернет портала www.mohito.bg.
Процедура:
Поръчките в www.mohito.bg се извършват, като след разглеждане на желаната туристическа оферта в страницата на www.mohito.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ активира опцията за въвеждане на желаната оферта(услуга) в своята потребителска кошница с бутон „КУПИ”. Въвеждането на желаната оферта (стока/услуга) с бутон „КУПИ” може да се извърши само ако същата е с налична/активна оферта и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ е посочил и желаният брой на стока/услуга.
След въвеждането на стока/услуга с бутон „КУПИ”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ следва последователно да въведе следната информация:
3.1. Към ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага, ако има регистрация в ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ www.mohito.bg, да влезе в нея, чрез своят персонален електронен адрес /e-mail/ и парола и/или да направи покупка без регистрация, като за същата е необходимо да въведе валиден индивидуализиращ го, негов личен, електронен адрес /e-mail/ за връзка и да го потвърди. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва, като регистрационна форма и регистрацията си във ФЕИСБУК - www.facebook.bg. Електронният адрес – имейл, с който ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ се е регистрирал във ФЕИСБУК , като електронният адрес - имейл се усвоява от “ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ – www.mohito.bg; За целта в “ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ПАЗАРУВАНЕ – www.mohito.bg е указан вход, чрез ФЕИСБУК - www.facebook.bg;
3.2. Да направи избор на платежна система/начин на заплащане на закупената услуга и да извърши преводно нареждане за съответната сума. Комисионните и таксите на Банки, се заплащат допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧА при тарифи на съответния кореспондент на транзакцията. При попълване на информацията по тази точка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧЪТ/ ще бъде подпомаган от предоставени писмени разяснения на избраната от него платежна система, а при необходимост може да се обърне за съдействие и към администраторите на сайта, които поддържат платежната система.
3.3. Да потвърди изрично съгласието си след, като се запознае и приеме Общите условия на „Глобално Травъл” ЕООД, в качество на ПОСРЕДНИК/ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ и условията на партньора – ТУРОПЕРАТОР, както и условията на промоцията – предложената туристическа оферта от доставчика.
3.4. След въвеждането на цялата изискуема информация ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ е въвел своята поръчка за обработване и получава на посоченият от него електронен адрес /регистрационен акаунт/ промоционален ваучер с номер и уникален номер /два кода, съвкупност от букви и цифри/, които удостоверяват избраната услуга и извършеното плащане, ведно с пълно описание на стока/услуга, така както е публикувана в сайта www.mohito.bg Полученият от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ промоционален ваучер, не е туристически ваучер съгласно Закона за туризма.
3.5. Снабден с промоционален ваучер с номер и уникален номер /два кода, съвкупност от букви и цифри/, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/, следва да се обърне към ТУРОПЕРАТОР на указания адрес, в срок указан в офертата, като срещу представянето му, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ - Договор за туристическа услуга и да издаде туристически ваучер, съгласно Закона за туризма, както и да направи резервация за ползване на услугата, ако има изрично съгласие между ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ и ТУРОПЕРАТОРА.
3.6. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ - „Глобално Травъл” ЕООД, не издава и не снабдява ПОТРЕБИТЕЛИ /КУПУВАЧИ/ с туристически договори и ваучери, както и не осъществява резервации за закупени услуги, същите се осъществяват от директно от ТУРОПЕРАТОРА.
3.7 ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ - „Глобално Травъл” ЕООД остава във всеки случай само посредник и не поема туроператорска функция.
3.8 „Глобално Травъл” ЕООД има право от името или по поръчение на ТУРОПЕРАТОРА или доставчика на услуги да получи заплащане на закупената от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ услуга. С настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ е уведомен и се съгласява, че заплаща с избрано от него платежно средство и посредник за извършване на парична транзакция, закупената туристическа услуга на ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ - „Глобално Травъл” ЕООД.
3.9. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ - „Глобално Травъл” ЕООД урежда взаимоотношенията си с ТУРОПЕРАТОРИ и/или партньори, чрез индивидуално сключени договори.
4. Паспортни, визови, валутни и здравни изисквания.
4.1. Препоръките, които се дават за паспортните, визовите, валутните и здравните изисквания, свързани с пътуване, не са обвързващи. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ следва да се увери допълнително по подходящ начин доколко се отнасят до него, и какво е редно да предприемете съобразно неговото гражданство и съответния визов и паспортен режим на страната, която ще посетите. За такива и подобни въпроси следва да се обърне за повече информация към компетентните посолства и консулства. По отношение на препоръките  на „Глобално Травъл” ЕООД, същите се основават  на предоставена информация и данни от ТУРОПЕРАТОРА, респ. служебни инстанции. Те, от своя страна, могат по всяко време да променят съответните разпоредби, за което „Глобално Травъл” ЕООД не носи отговорност относно верността, пълнотата или актуалността на тази информация.
4.2. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на туристи с направени резервации от ТУРОПЕРАТОРА на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ и ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ не носят отговорност и не дължат връщане на заплатената за туристическата услуга цена.
5. Ограничение на отговорност.
5.1. По отношение на данните на пътуванията и отделните услуги, „Глобално Травъл” ЕООД чрез www.mohito.bg, се основава на информацията, получена от съответните туроператори или доставчици на услуги. „Глобално Травъл” ЕООД, чрез www.mohito.bg няма възможност да прави проверки за верността на тези данни към момента на запитването на клиента. „Глобално Травъл” ЕООД, чрез www.mohito.bg не поема по тази причина гаранция по отношение на пълнотата, верността или актуалността на тази информация. Същото се отнася за друга информация, която се съдържа на страницата на интернет портал  www.mohito.bg и е предоставена от трети страни. Не се  поема отговорност за наличността на пътуването или отделната услуга към момента на възлагането на резервацията.
5.2. Предложените услуги се предоставят от доставчиците на услуги на тяхна отговорност. Поради това „Глобално Травъл” ЕООД не носи отговорност за извършване на договореното пътуване или отделна услуга. Отговорността за това остава единствено  и само на туроператора, респ. доставчика на услуги.
5.3. Закупили туристическа услуга от ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ клиенти/трети лица, могат да прехвърлят правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, преди сключването на Договор за туристическа услуга и издаване на туристически ваучер на клиент/трето лице. В случай, че са издадени поименни договор за туристическа услуга и туристически ваучер, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, могат да се прехвърлят права върху трето лице, като последният оформя надлежно документи на трето лице приемател.
5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да регламентира минималния брой участници за осъществяване на пътуването, което е съобразно конкретните условия по всяка програма. Условията за минимален брой, се предоставят на ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ и последния ги публикува на интернет портал  www.mohito.bg, след изчерпания лимит, офертата става неактивна на интернет портал  www.mohito.bg.
5.5. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея са приложени писмени документи, съставени и подписани от ТУРИСТА, ТУРОПЕРАТОРА, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР - посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване изброените по-долу условия:
5.5.1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид на ръководството на хотела през времето на пребиваването на туристите в хотела, всички оплаквания трябва да бъдат разгледани и разрешени от ръководството на хотела, от ТУРОПЕРАТОРА или от негов представител. Оплаквания, незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
5.5.2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р. България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ и ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ не носят отговорност.
5.5.3. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ съгласно настоящите общи условия не носи отговорност към клиенти относно предявени рекламации. В случай, че към него има отправени рекламации, същият незабавно ги изпраща в първият работен ден, по електронен път или куриер на ТУРОПЕРАТОРА и указва на клиента, че относно рекламацията, следва да кореспондира с ТУРОПЕРАТОРА. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ има право да изисква от ТУРОПЕРАТОРА регулярно информация, по предявена рекламация, като последния се задължава да му я предоставя в писмен вид.
5.5.4. В случай, че клиентът желае да отправи рекламация към ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ, същият подава и подписва декларация, в която подробно описва своята рекламация. Декларацията незабавно се изпраща от ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ на ТУРОПЕРАТОРА.
6. Гаранции и ангажимент от страна на Клиента/потребител.
6.1. С изпълняване на цялата процедурата по точка трета от настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ заявява изрично съгласие относно всяко ползване на електронна страница www.mohito.bg , от негово име и за негова сметка.
6.2. В случай, че е закупен туристически пакет от малолетни, непълнолетни или лица с ограничена дееспособност, от домакинство или семейство на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/, това  следва  да бъде съблюдавано от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ - настойник, попечител, родител и същия да отговаря за всяко ползване на електронната страница.
6.3. Не може да бъде направена покупка, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ предостави грешни или непълни лични данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ заявява изрично съгласие за това, че възможностите за покупка на електронна страница www.mohito.bg, могат да бъдат използвани само за законосъобразни резервации или покупки за ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ или трета страна, от чието име ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КУПУВАЧ/ може да предприемате законосъобразни действия.
6.4. При нарушение на тези условия от ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ същият отговаря неограничено спрямо  „Глобално Травъл” ЕООД и спрямо съответните туроператори и доставчици на услуги за всякакви вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на неговите действия или подопечните му малолетни, непълнолетни и с ограничена дееспособност лица.
7. Промяна на резервация и анулиране.
7.1. В случай на промяна или анулиране на резервацията на предложените от „Глобално Травъл” ЕООД, чрез интернет портал  www.mohito.bg туристически услуги, следва ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ да се обърне към обслужващ център на ТУРОПЕАРТОРА, в случай, че не може да се свърже с него, незабавно осъществява връзка с ТУРИСТИЧЕСКИЯ АГЕНТ. При промяна на резервация или анулиране са в сила общите условия и тарифи  на съответните туроператори, респ. доставчици на услуги. „Глобално Травъл” ЕООД не може да изменя или заменя  техните Общи условия и тарифи, като в този смисъл всякаква наша отговорност е изключена. За условията на промяна или анулиране на резервация, както и правилата относно предоставяне на компенсация при възникване на непредвидими обстоятелства,  може да се информирате по всяко време във Вашия план на пътуване чрез туроператора или доставчика на услугата.
8. Приложимо право
8.1. Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта или на Общите условия към договорите за туристически услуги или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните по договор за посредничество при сключване на договор за туристическа услуга, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
8.2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
8.3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
8.4. С поставяне на отметка, срещу Общи условия на „Глобално Травъл” ЕООД, ПОТРЕБИТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва. Ползването на интернет портал www.mohito.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания. Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на „Глобално Травъл” ЕООД отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 25/06/2015 г.